Àrees de treball

Medi ambient

La companyia duu a terme l'explotació i gestió d'abocadors, de residus sòlids urbans (RSU), de terres i runes provinents de la construcció de diferents dipòsits controlats. Tot això gestionat per empreses pròpies, participades i en concessió, mitjançant la Unió Temporal d'Empreses.

Gestió de residus

Gestió integral de residus mitjançant l'explotació d'abocadors de Residus Sòlids Urbans (RSU), de terres i de runes provinents de la construcció a diferents dipòsits controlats.

Serveis energètics

Col·laboració en projectes d'aquest àmbit i en l'explotació d'instal·lacions de generació energètica.